Ogłoszenia parafialne

Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Wiktora Skworca od 25 marca br. WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE W NASZYM KOŚCIELE, BĘDĄ ODPRAWIANE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. Zachęcam do duchowej łączności.

Transmisja na żywo. Serdecznie zapraszam do obejrzenia transmisji na żywo z piekarskiego sanktuarium. Msza święta niedzielna godziny: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00 i 18.30. Msza święta codzienna o godzinie 18.00. Różaniec o 20.30. Link na naszej stronie głównej u samego dołu.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15. 2

II. Sakrament pokuty i pojednania

1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.).

2. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

3. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

III. Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

IV. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

1. Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r.

2. Niedziela Palmowa (vide p. I niniejszego zarządzenia – Dyspensa).

3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św. 3 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.

4. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach.

Wielki Czwartek

Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

Wielki Piątek

1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.

2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną.

3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach.

Wielka Sobota

Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

Wigilia Paschalna/Wielkanoc

1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.

2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

V. Koncelebra

W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne. 4

VI. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

2. Po Wielkanocy:

a. wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

b. wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

VII. Pogrzeb

W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

UWAGA! Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowa/powitalna). Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji.

Zakończenie

Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest około 200 m oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy 5 to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice pocieszył. (…)”.

Drodzy Bracia!

W tym szczególnym czasie próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniam o mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej dyspozycji. Wspólnie wychwalajmy Boga na ten sposób, który jest możliwy, radując się otwartymi kościołami, sprawowaniem posługi sakramentalnej, nowymi możliwościami ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wspólnoty Kościoła. Na koniec zwracam się do was ponownie słowami prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”. Polecam Was i Waszą posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.

Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

Drodzy i bliscy sercu Parafianie! Mam do Was prośbę!

1/ Trwajmy na modlitwie, najlepiej w jedności o godz. 20.30., polecając w różańcu losy świata w czasach epidemii. W sposób szczególny polecajmy Bogu Służbę Zdrowia i wszelkie inne służby, działające w nieustannym zagrożeniu. 

2/ W niedzielę zmuszeni jesteście pozostać w domach. Nigdy nie zapomnimy smutku w sercu, z powodu pustego kościoła na Liturgii 15 marca! Gdybyście znali osoby starsze, potrzebujące pomocy, a którym sami nie możecie pomóc, proszę o informację telefoniczną! (tel. 519-546-203)

3/ Stan epidemii w Polsce trwa, zatem usilnie zalecam, by w dzisiejszą i kolejną niedzielę roztropnie pozostać w domach i „uczestniczyć” w liturgii Mszy św. poprzez media! Możecie to uczynić z czystym sumieniem, ze względu na dyspensę, której nasz Arcybiskup udzielił wszystkim pozostającym w zaistniałej sytuacji w domach. Przypominam, iż w kościele odprawimy Msze św. nieprzerwanie, czyniąc to jedynie dla osób, które zamówiły intencję.

Zapewniam Was o modlitwie, zwłaszcza w czasie codziennych mszy św. polecając Was opiece naszego patrona św. Józefa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w Panu naszym Jezusie Chrystusie! Wasz farorz.

Ogłoszenia duszpasterskie na 4. Niedzielę Wielkiego Postu

1. MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE (w związku z zaistniałą sytuacją) będą odprawiane o zwykłych godzinach, jednak przypominamy, że uczestniczyć w nich mogą jedynie osoby związane z daną intencją mszalną.

2. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W jaki sposób przyjmować Komunię Świętą na rękę?

  • –  lewą dłoń kładziemy na prawej w kształcie krzyża. 
  • – kapłan kładzie Hostię na lewej ręce,    
  • – wierny na oczach kapłana prawą ręką wkłada Hostię do ust.

3. ZOSTAŃ W DOMU – to apel Ministra Zdrowia w związku z zaistniałą sytuacją epidemii. Chodzi nie tylko o to, aby siebie nie zarazić, ale również, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której przechodzi się chorobę bezobjawowo, a jednocześnie, przenosząc wirusa, doprowadza się do zakażenia innych.


4. SPOWIEDŹ ŚW. – 30 minut przed mszami św., dodatkowo w dni powszednie po wieczornej mszy . Spowiedź jest też możliwa w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z kapłanem. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (519546203).

5. „BÓG ZAPŁAĆ” ZA WSZELKIE OFIARY NA DZIAŁALNOŚĆ PARAFII, jak również bieżące rachunki.

6. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Henrykę Błaszczok i  Jolantę Musiolik.

SZCZĘŚĆ BOŻE!!! NIECH MIŁOSIERNY BÓG MA NAS WSZYSTKICH W SWEJ OPIECE!

III niedziela Wielkiego Postu

Kolekta na cele parafialne.

Kochani Parafianie!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w wyjątkowej sytuacji jaka zaistniała, usilnie zalecam, by w najbliższą Niedzielę roztropnie pozostać w domach i „uczestniczyć” w Liturgii Mszy św. poprzez media! Możecie to uczynić z czystym sumieniem, ze względu na dyspensę, której nasz Arcybiskup udziela wszystkim pozostającym w zaistniałej sytuacji w domach!

W kościele odprawiać będziemy Msze św. tylko dla 50 osób, nie więcej!!! Dlatego pierwszeństwo mieć będą parafianie, którzy zamówili intencję na danej Mszy św. 

1. Modlimy się o ustanie epidemii koronawirusa.

2. Zgodnie z zarządzeniem metropolity katowickiego informuję, że w naszym kościele do 29.03.20r.  są odwołane wszelkie nabożeństwa z wyjątkiem mszy św.

3. W czwartek obchodzimy Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP.

4. W czwartek msza św. za zmarłych zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

5. W terminie od 19.02 do 26.02. 2022 r. parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę „Ziemia Święta Bis”. Chętne osoby proszę o zapisanie się w zakrystii do końca maja tego roku.

6. Bardzo dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Sonię Konsek i Oliwię Musiolik.

7. Na niepewny czas zmagania się z koronawirusem oraz wielkopostnych rozważań niech dobry Bóg wszystkim błogosławi.

II niedziela Wielkiego Postu

Kolekta na cele parafialne.

1. Modlimy się o ducha miłości i jedność między nami.

2. Przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes – w ten sposób pomagamy misjonarzom.

3. Przez cały Wielki Post, po mszy o 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcam do cichej adoracji, którą zakończymy o godzinie 11.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o 15.30.

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa po mszy św. z czytaniem zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii. Droga Krzyżowa dla dzieci w środę po mszy szkolnej.

5. Zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Nadal można się wpisywać do księgi trzeźwości wystawionej na bocznym ołtarzu NSPJ.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 zapraszam na mszę św. w intencji ks. Mateusza, który będzie obchodził swoje urodziny.

7. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Krzysztof Patas – wikary z Wodzisławia Śląskiego. Proszę o zarezerwowanie sobie czasu, już dzisiaj zachęcam do udziału w tych duchowych ćwiczeniach.

8. Wzorem lat ubiegłych w zakrystii można składać ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.

9. Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Marzenę Matuszek i Bogusławę Bugla. Panowie mile widziani.

10. Niech Bóg błogosławi naszej wielkopostnej pracy nad sobą.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kolekta na cele parafialne

1. Modlimy się o integrację parafii w duchu jedności i miłości.

2. Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Zachęcam wszystkich do podjęcia abstynencji i danie świadectwa przez swój wpis do Parafialnej Księgi Abstynencji., wystawionej przy ołtarzu NSPJ.

3. Zapraszam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielopostnych. Droga Krzyżowa, która jest  celebrowana po mszach: w środę szczególnie dla dzieci i piątek dla wszystkich zainteresowanych z czytaniem zalecek za zmarłych, które nadal można składać w zakrystii. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.30. Kazanie wygłasza ks. Michał Kosek – wikary z Lubomi. Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową lub Gorzkie żale mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

4. Poczynając od dzisiejszej niedzieli aż do niedzieli palmowej,  po mszy o godzinie 9.00 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i do godziny 11.00 zachęcam do cichej adoracji.

5. Bardzo dziękuję za  posprzątanie naszego  kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Żanetę Zdrzałek i  i Jolantę Rybarz. Panowie mile widziani.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek oraz sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w piątek od 17.15. Odwiedziny chorych po mszy w piątek, zgłaszamy ich w zakrystii.

7. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes

8. W tym tygodniu zastała wykonana dodatkowa wentylacja w głównych i bocznych przejściach kościoła, oraz została poprawiona kostka chodnikowa.

9. Niech Bóg hojnie nam błogosławi na cały tydzień i umacnia nas w trwaniu w naszych wielkopostnych postanowieniach.

VII niedziela zwykła

Kolekta na cele parafialne

1. Modlimy się o integrację parafii w duchu jedności i miłości.

2. Od dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o trzeźwość narodu, który kończy
I niedziela Wielkiego Postu – niedziela trzeźwości. Zachęcam Was do abstynencji od napojów alkoholowych i dania świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji.

3. W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień ścisłego postu i wstrzemięźliwości. Msze święte w tym dniu o 7.45 i 19.00. Kolekta to tzw. jałmużna postna.

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa po mszy św.       Śląskim zwyczajem czytamy zalecki za zmarłych, które można składać w zakrystii. Droga Krzyżowa dla dzieci w środę po mszy szkolnej.

5. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.30. Kazanie w tym roku  wygłosi ks. Michał Kosek – wikary z Lubomi. Proszę o zarezerwowanie sobie czasu.

6. Bardzo dziękuję za  posprzątanie naszego  kościoła. W tym tygodniu zapraszam panie: Bożenę Wendelberger i Monikę Matuszek. Panowie mile widziani.

7. Na ostatnim zebraniu Rady parafialnej zostali wybrani członkowie do Rady ekonomicznej: pan Dariusz Matuszek i pan Wojciech Musiolik. Gratuluję.

8. W terminie od 19.02 do 26.02. 2022 r. parafia pragnie zorganizować pielgrzymkę „ Ziemia Święta Bis”. Przewidywalny całkowity koszt to ok. 4300 zł. Chętne osoby proszę o zapisanie się w zakrystii do końca maja tego roku.

9. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam na czas wielkopostnych postanowień.

Msze Święte

niedziela: 9.00, 11.00
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 18.00
środa, sobota: 7.45
Uwaga: w soboty można ustalić inną godzinę Mszy Św.

Dowiedz się więcej →

Dane kontaktowe

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach
ul. Wiejska 23
44-360 Lubomia

Proboszcz:
Ks. Mariusz Pacwa
tel. 519 546 203

Pozostałe dane kontaktowe →